Afskaffelse af menneskeretten

I 2016 stillede Dansk Folkeparti et forslag til folke­tings­beslut­ning om at afskaffe inkorpore­rings­loven fra 1992. Den inkorporerede Den Europæiske Menneske­rettigheds­konvention i dansk ret. Konventionen er fra 1950 og blev skrevet for at undgå en gentagelse af Nazi­tysk­lands (og til dels retsopgørets) rædsler. Den havde været del af dansk ret før 1992, men kun som ekstern retskilde. En traktat binder staten over­for andre stater, og menneske­rettigheder fungerer som borgerens værn mod sin egen stat. Da kon­ventionen ikke er medtaget i grund­loven, og da folke­tinget ikke har delegeret reel kompetence til menneske­rettigheds­domstolen, fungerer den primært som en rette­snor. Hvis en stat ikke vil over­holde den, kan borgerne intet gøre, og de andre stater kan kun udtrykke kritik.

Ved at in­korporere kon­ven­tionen i dansk ret (som en lov), gælder den kun med lov­kraft. Så folketinget kan altid fravige eller afskaffe den igen. I den juridiske literatur har der været for­skellige teorier om dens særlige status, men selvom domstolene har henvist til den, er der generel kon­sensus om at den kan fjernes eller fraviges med simpelt flertal.

I år har Dansk Folke­parti stillet forslag om at skrive EMRK ud af al dansk lov­givning. Det er et meget større skridt end at afskaffe inkorpore­rings­loven, eller at fratræde kon­ventionen. Så vidt muligt har tidligere folke­ting forsøgt at holde sig nogen­lunde inden­for kon­ventionen. Det har betydet grænser for hvor meget magt­haver har kunnet undertrykke be­folk­ningen, og har givet borgerne rettigheder som de ellers ikke ville have haft. Eks. fravær af tortur, fravær af dødsstraf og retten til retfærdig rettergang.

Når Venstres kampagne­chef Jens Husted skriver “Kiksede min historie­under­vis­ning eller var Danmark virkelig en total­stat frem til 1992?”, så tænker han på inkorpore­rings­loven. Ifm. DF's nyeste forslag skrev jeg, at jeg stod på side­linjen da #dkmedier ikke stillede spørgsmål og #dkpol gik hele vejen til total­staten. Jens Husted angriber min brug af “totalstat” ved at hæfte sig ved en baga­tel ved et andet forslag end det vi taler om. Men heldigvis bliver han bakket op af Anders Samuelsens spindoktor, Niels Th. Dahl, fra partiet “Liberal” Alliance.

Forslaget fra 2016

Forslaget fra 2017

screenshot af tweet